Przedmiot Działalności

autor: Joanna Rafał
9 lutego 2017

 Przedmiotem działalności Centrum jest:

  1.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

  2.  Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

  3.  Edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką

  4.  Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych

  5.  Prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne

  6.  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum

  7.  Stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie