Majątek NCK

autor: Joanna Rafał
9 lutego 2017

Narodowe Centrum Kultury dysponuje prawem własności do zespołu majątkowego pod nazwą „Ośrodek Doskonalenia Animatorów Kultury w Łucznicy”, zlokalizowanego w Łucznicy, Łucznica 10, gm. Pilawa, pow. Garwoliński, woj. mazowieckie. Ww. Ośrodek pozostał nabyty przez poprzednika prawnego Narodowego Centrum Kultury (Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie), w dniu 8 lipca 1992 roku; Ośrodek składa się z :

  1.  prawa użytkowania wieczystego oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Łucznica, gm. Pilawa, działek nr 39, 125, 131, 138 o pow. 6. 72 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa,
  2.  prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na ww. działkach, tj.: 
  •  budynku dworu; 
  •  budynek pracowni ceramicznej i kotłowni;
  •  budynek pracowni plastycznych;
  •  budynek hotelowy.

Aktualnie Ośrodek na mocy umowy dzierżawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku jest dzierżawiony przez Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”– umowa dzierżawy zawarta na okres trzydziestu lat.

Narodowe Centrum Kultury dysponuje również prawem własności do budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie (01-231), o powierzchni 1280 m2. Budynek jest siedzibą Narodowego Centrum Kultury.

Pobierz